aktivnosti

Međunarodna konferencija: Osnaživanje žena i civilnog društva Mediterana

Fondacija America BosniaCentar za transatlantske odnose SAIS i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH su u periodu od 8 do 12 Novembra, 2013. u Sarajevu organizovali konferenciju pod nazivom “Osnaživanje žena i civilno društvo Mediterana”, na kojoj je ispred Popularija prisustvovao istraživač Ajdin Perčo.

Glavni cilj konferencije je bio da se promoviše dijalog i suradnja između mediteranskih zemalja uključujući i BiH, te ojača transatlantska ekonomska saradnja.

Goran Nedić, predsjedavajući Fondacije America-Bosnia, je iznio mišljenje da ukoliko BiH želi ostvariti snažan ekonomski razvoj, od krucijalne je važnosti da liberalizira tržište te razmotri i usvoji drugačiji stav prema korištenju IMF sredstava te zahtjeva koji se pred BiH stavljaju. Nedić je pozvao na smanjenje poreza kao i iznosa socijalnih transfera jer bi ovi koraci ojačali izvozni sektor i državi obezbijedili novac prijeko potreban za investiranje u ekonomske reforme.

U isto vrijeme, Ghazi Ben Ahmed, osnivač i predsjednik tuniškog think tanka Club de Tunis te direktor Inicijative njemačkog Maršalovog fonda za Tunis, je prezentovao razloge i motive pobuna i revolucije koja se desila u Tunisu. Nezaposlenost, nedostatak prilika za razvoj, ekonomski rast koji je pogodovao samo uskom krugu ljudi te korupcija, bili su jedni od glavnih razloga u pozadini događaja koji je pokrenuo val protesta danas poznatih pod nazivom Arapsko proljeće. Interesantno je i to da su svi ovi faktori koji su uzrokovali pobunu u Tunisu u velikoj mjeri prisutni i u BiH, ali da još uvijek nema naznaka mogućih protesta ili revolucije.

Ova konferencija je bila prilika za Ajdina da se upozna sa ovom, a i drugim sličnim inicijativama koje BiH smatraju i analiziraju kao mediteransku zemlju nasuprot tradicionalnom shvatanju BiH kao isključivo balkanske zemlje ili dijela jugoistočne Evrope. Sa novim pristupom, možemo otkriti nove mogućnosti i ideje te koristiti potencijal za saradnju sa zemljama sjeverne Afrike. Vizna liberalizacija, razmjena delegacija i posjeta te dijalog između civilnog sektora su samo neki od mnogih koraka koje BiH treba poduzeti da bi iskoristila sve mogućnosti ovih odnosa.

Agenda: Međunarodna konferencija: Osnaživanje žena i civilnog društva Mediterana (.pdf) >>>