Upravljanje otpadom

Ova studija pomaže nam shvatiti način na koji će usklađivanje bosanskog nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU utjecati na kvalitet svakodnevnog života građana.


Općenito, jedan od glavnih zadataka državne administracije je pružanje građanima usluga očuvanja okoliša, a efikasnost i kvalitet tih usluga ne može se garantirati bez dobrog upravljanja. Think tank Populari, uz podršku Europskog fonda za Balkan, pokrenuo je project pod nazivom "Upravljanje otpadom", kako bi procijenio efektivnost kako domaćih političkih procesa, tako i međunarodnih strategija pomoći.


Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini je ključni prioritet koji proistječe iz Europskog partnerstva, a glavna pitanja kojim se treba posvetiti su nedovoljna koordinacija i suradnja između različitih nivoa javne uprave, te preklapanje funkcija i nadležnosti. Usluge koje spadaju u domen prikupljanja i odlaganja krutog otpada u BiH savršen su primjer tih nedostataka.

 

Neupitno je da u cijeloj Bosni i Hercegovini postoji raširen problem sa upravljanjem. Međutim, narav i uzroci konkretnih nedostataka u upravljanju su iznimno složeni, povezani s jedinstvenim nastankom države i sistema, i posljedicama institucionalnog nasljeđa. Razvoj efektivnih strategija pomoći u upravljanju zahtijeva podrobno shvatanje naravi tih problema, i identificiranje prilika za konstruktivnu reform. Istraživanja na polju dobrog upravljanja također stvaraju platformu za  zajedničko razumijevanje ključnih pitanja i procjenu političkih kapaciteta u BiH: kako se prave politike, šta su ulazni podaci dobiveni od raznih grupa, i u kojoj mjeri rezultat zadovoljava potrebe društva. Ona mogu rasvijetliti kako zvanične tako i nezvanične procese kreiranja politika, kao i nadležnosti i kapacitet ključnih institucija. Populari je izveo detaljnu studiju jednog segmenta upravljanja koji utječe na živote svih nas - upravljanja komunalnim otpadom.  Upravljanje otpadom predstavlja temu koja se tiče svih građana BiH podjednako, bez obzira na etničke granice.

 

Više informacija možete pronaći u dokumentima na desnoj strani.